Kwaliteit

Van Doorn Security hecht grote waarde aan kwaliteit. Dat komt onder andere tot uiting in ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) waarin de verbetercyclus een centrale rol inneemt. Zo zijn wij altijd in staat continu te voldoen aan de hoge eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers. Wij hebben een dynamisch kwaliteitsplan dat is vastgelegd in verscheidene documenten zoals een kwaliteitshandboek en bijbehorende procesbeschrijvingen.
Het kwaliteitsplan is dynamisch omdat we continu verbeteren; wat vandaag goed is, kan morgen alweer beter.

Het implementeren, in stand houden en continu verbeteren van een KMS levert grote voordelen op. Wij hebben onze bedrijfsprocessen duidelijk in beeld. Deze worden door middel van een analyse continu beoordeeld op efficiency en effectiviteit. Daar plukt u als opdrachtgever de vruchten van. Immers, u heeft de garantie dat afwijkingen van de gestelde norm doeltreffend worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Daarbij zijn de wensen van de opdrachtgever altijd leidend.

Alle niveaus in de organisatie dragen verantwoordelijkheid met betrekking tot de realisatie en bewaking van kwaliteit. In de hiërarchische lijn van Beveiliger-Teamleider-Rayonmanager-Districtsdirecteur en MT-verantwoordelijke heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. De bewaking van de kwaliteit van dienstverlening en het ontwikkelen van kwaliteitsbewustzijn gebeurt door vier methoden:
1. Het onderzoeken van de kwaliteit van dienstverlening en naleving van contractafspraken door middel van          
    'KwaliteitsMeetSysteem'
2.  Het inventariseren van de klanttevredenheid door 'KwaliteitsEvaluaties' en Klanttevredenheidonderzoeken
3.  Het uitvoeren van interne en externe kwaliteitsaudits en operationele audits op locatie bij de klant
4.  Het verwerken en analyseren van alle beschikbare data om deze vervolgens middels managementrapportages       
    aan zowel de opdrachtgever als interne organisatie ter beschikking te stellen.

Daarnaast worden alle medewerkers gestimuleerd proactief mee te denken over hoe dingen beter kunnen. Bijvoorbeeld door middel van het ideeënbussysteem. Hierin worden (verbeter)ideeën van medewerkers verzameld om vervolgens te worden beoordeeld op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Bij een positieve beoordeling, gaat de organisatie met het desbetreffende idee aan de slag.

Anticiperen op ontwikkelingen
De visie van Van Doorn Security ten aanzien van rapportage (managementinformatie) is dat deze niet alleen dient als verantwoording van de afgelopen periode, maar meer als basis voor verbeteringen op uw locatie. Van Doorn Security verzorgt minimaal de volgende rapportages:

- specifieke rapportages bij incidenten en/of calamiteiten
- bijzonderheden / dagrapportages
- maandrapportage
- en de Managementrapportages (stuurinstrument)